đi đó trong Tiếng Anh là gì?

đi đó trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi đó sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi đó

    * thngữ

    to get about