đi sứ trong Tiếng Anh là gì?

đi sứ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi sứ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi sứ

    (cũ) be send (to a foreign country) as king's envoy

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đi sứ

    to be sent (to a foreign country) as king’s envoy