đi chợ trong Tiếng Anh là gì?

đi chợ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi chợ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi chợ

    to go to the market

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đi chợ

    to go to the market