đi gấp trong Tiếng Anh là gì?

đi gấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi gấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi gấp

    * nđtừ

    hasten, hotfoot

    * thngữ

    to tear along