đi hài trong Tiếng Anh là gì?

đi hài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi hài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi hài

    wear shoe