đi tơ trong Tiếng Anh là gì?

đi tơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi tơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi tơ

    to mate (a sow)

    cho con lợn cái đi tơ to mate a sow

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đi tơ

    Mate (a sow)

    Cho con lợn cái đi tơ: To mate a sow