đi vô trong Tiếng Anh là gì?

đi vô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi vô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi vô

    xem đi vào

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đi vô

    to go in