đi đẻ trong Tiếng Anh là gì?

đi đẻ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi đẻ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi đẻ

    to go (to hospital) for the birth of her baby