đi ỉa trong Tiếng Anh là gì?

đi ỉa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi ỉa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi ỉa

    to go to stool; to stool; to defecate; to relieve oneself

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đi ỉa

    to have a bowel movement, take a shit