đi câu trong Tiếng Anh là gì?

đi câu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi câu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đi câu

    to go fishing