đi học trong Tiếng Anh là gì?

đi học trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi học sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi học

    to attend school; to go to school

    trên đường đi học, tôi... on the way to school, i...

    đi học muộn to be late for school

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đi học

    to attend school, go to school, study