đi bè trong Tiếng Anh là gì?

đi bè trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi bè sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi bè

    * nđtừ

    raft