đi ở trong Tiếng Anh là gì?

đi ở trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi ở sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi ở

    to be in somebody's service/employ; to go into somebody's service

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đi ở

    to be in somebody’s service or employ, go into somebody’s service