đi ghẹ trong Tiếng Anh là gì?

đi ghẹ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi ghẹ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi ghẹ

    hitch-hike, bum a ride (đi ghẹ xe)