đi lên trong Tiếng Anh là gì?

đi lên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi lên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi lên

    to go up; to rise; to ascend

    từ nông nghiệp mà đi lên to achieve a rise from agriculture

    đi lên lầu 1 to go up to the first floor

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đi lên

    to go up, rise, ascend