đi đi trong Tiếng Anh là gì?

đi đi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi đi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi đi

    * thngữ

    to get along; * thán từ scat, avaunt