đi ốp trong Tiếng Anh là gì?

đi ốp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi ốp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đi ốp

    diopter