đi ăn trong Tiếng Anh là gì?

đi ăn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi ăn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đi ăn

    to go eat