đi xa trong Tiếng Anh là gì?

đi xa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi xa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi xa

    * đtừ carry

    * thngữ

    to get away, to bear away, to go a long way

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đi xa

    to go (far) away