đi càn trong Tiếng Anh là gì?

đi càn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi càn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi càn

    to go on a mopping-up operation