đi bay trong Tiếng Anh là gì?

đi bay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi bay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đi bay

    to fly, go flying