đi lỵ trong Tiếng Anh là gì?

đi lỵ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi lỵ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi lỵ

    xem đi kiết