đi trệch ra trong Tiếng Anh là gì?

đi trệch ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi trệch ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi trệch ra

    * dtừ

    declension