đi thực tế trong Tiếng Anh là gì?

đi thực tế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi thực tế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi thực tế

    to be on a fact-finding tour

    đi thực tế ở vùng lũ to be on a fact-finding tour of the flood-stricken area