đi tới chỗ trong Tiếng Anh là gì?

đi tới chỗ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi tới chỗ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi tới chỗ

    to arrive at/reach one's destination