đi săn trong Tiếng Anh là gì?

đi săn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi săn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi săn

    to go shooting; to go hunting

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đi săn

    to go hunting