đi sát gần trong Tiếng Anh là gì?

đi sát gần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi sát gần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi sát gần

    * dtừ

    shave