đi nhà thờ trong Tiếng Anh là gì?

đi nhà thờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi nhà thờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi nhà thờ

    to go to church

    người siêng đi nhà thờ churchgoer