đi nặng nề trong Tiếng Anh là gì?

đi nặng nề trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi nặng nề sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi nặng nề

    * nđtừ

    plod