đi lê chân trong Tiếng Anh là gì?

đi lê chân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi lê chân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi lê chân

    * nđtừ

    scuff