đi làm trễ trong Tiếng Anh là gì?

đi làm trễ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi làm trễ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đi làm trễ

    to go or come to work late