đi học lại trong Tiếng Anh là gì?

đi học lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi học lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi học lại

    to go back to school (after illness/holidays)

    ngày 5/9 cháu đi học lại i'll start school again on september 5th; i'll go back to school on september 5th

    xem học lại