đi hàng một trong Tiếng Anh là gì?

đi hàng một trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi hàng một sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi hàng một

    to walk in single file