đi hàng hai trong Tiếng Anh là gì?

đi hàng hai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi hàng hai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi hàng hai

    to walk/parade in double file