đi chiếc xe trong Tiếng Anh là gì?

đi chiếc xe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi chiếc xe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đi chiếc xe

    to drive, go by car