đi chơi vui trong Tiếng Anh là gì?

đi chơi vui trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi chơi vui sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi chơi vui

    * nđtừ

    junket