đi chơi với trong Tiếng Anh là gì?

đi chơi với trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi chơi với sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi chơi với

    * thngữ

    to walk out