đi chúc tết trong Tiếng Anh là gì?

đi chúc tết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi chúc tết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi chúc tết

    to pay new year's visits