đi cửa sau trong Tiếng Anh là gì?

đi cửa sau trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi cửa sau sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi cửa sau

    * nghĩa bóng to come in by/through the back door