đi cắm trại trong Tiếng Anh là gì?

đi cắm trại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi cắm trại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi cắm trại

    * nđtừ

    junket

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đi cắm trại

    to go camping