đi công cán trong Tiếng Anh là gì?

đi công cán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi công cán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi công cán

    * dtừ

    mission

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đi công cán

    to be on official business