đi băng qua trong Tiếng Anh là gì?

đi băng qua trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi băng qua sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đi băng qua

    to go across, walk across