đi đâu nhỉ trong Tiếng Anh là gì?

đi đâu nhỉ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi đâu nhỉ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đi đâu nhỉ

    where did (sb) go?