đi ăn hàng trong Tiếng Anh là gì?

đi ăn hàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đi ăn hàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đi ăn hàng

    to dine out