west by south nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

west by south nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm west by south giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của west by south.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • west by south

    the compass point that is one point south of due west

    Synonyms: WbS

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).