weston nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weston nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weston giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weston.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • weston

    United States photographer(1886-1958)

    Synonyms: Edward Weston

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).