edward weston nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward weston nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward weston giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward weston.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward weston

    Similar:

    weston: United States photographer(1886-1958)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).