edward james hughes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward james hughes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward james hughes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward james hughes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward james hughes

    Similar:

    hughes: English poet (born in 1930)

    Synonyms: Ted Hughes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).