edward estlin cummings nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward estlin cummings nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward estlin cummings giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward estlin cummings.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward estlin cummings

    Similar:

    cummings: United States writer noted for his typographically eccentric poetry (1894-1962)

    Synonyms: e. e. cummings

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).