edward teach nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edward teach nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edward teach giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edward teach.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edward teach

    Similar:

    teach: an English pirate who operated in the Caribbean and off the Atlantic coast of North America (died in 1718)

    Synonyms: Thatch, Edward Thatch, Blackbeard

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).